Giải thể Công ty TNHH 2 Thành Viên

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên là loại hình công ty do ít nhất 2 cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn để hoạt động kinh doanh. Khác với công ty TNHH 1 Thành Viên ở chỗ chủ sở hữu là 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên và được gọi là các “Thành viên góp vốn”, khác với công ty cổ phần là cổ đông sáng lập. Nhưng không đơn giản bằng [...]

Read more...

Thành viên của Công ty (TNHH) trách nhiệm hữu hạn ?

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty là thành viên của công ty. Đối với cả hai hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc có từ hai thành viên trở lên), thành viên có thể là tổ chức và/hoặc cá nhân. Thành viên (chủ sở hữu công ty) của công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có thể là hai tổ chức hoặc [...]

Read more...

Công ty tnhh Hai thành viên trở lên là gì ?

Công ty tnhh hai thành viên trở lên là gì ?  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a.       Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp; b.      Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân và số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; c.       [...]

Read more...
Gọi : 0974860481